Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/var/userdata/web/vilagitastechnikakft.hu/website/www/wp-content/plugins/wow-carousel-for-divi-lite/wow-divi-carousel-lite.php/languages/divi-carousel-lite-hu_HU.mo) is not within the allowed path(s): (/var/userdata/nc_data:/var/userdata2/web/vilagitastechnikakft.hu/website:/var/userdata/web/vilagitastechnikakft.hu/website:/var/hosting/web/vilagitastechnikakft.hu/website:/var/hosting/conf/:/var/userdata/conf/:/var/lib/php5:/var/lib/php:/tmp:/var/userdata/tmp) in /var/userdata/web/vilagitastechnikakft.hu/website/www/wp-includes/l10n.php on line 741
Adatvédelmi tájékoztató - Világítástechnika Kft.

-@ 

   Adatvédelmi tájékoztató

  KÉRJÜK ALAPOSAN OLVASSA EL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓNKAT!

  1         A Tájékoztató célja és hatálya

  Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) a Világítástechnika Kft. (továbbiakban Adatkezelő) honlap felhasználói számára ismerteti az általuk megadott személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

  Mivel az Adatvédelmi Tájékoztató bármikor módosítható, a felhasználók kötelesek ellenőrizni a honlapot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.

  A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR rendelet) összhangban került összeállításra.

  2         A honlap tartalma

  A honlapon található információkat az Adatkezelő munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére az Adatkezelő nem ad garanciát. Az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek az Adatkezelő honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

  3         Kapcsolódó honlapok

  https://www.vilagitastechnikakft.hu/ oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a https://www.vilagitastechnikakft.hu/ oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

  4         Adatvédelem

  Az Adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. Az Adatkezelő oldalán az alábbi adatokat rögzíti:

   

  4.1       Új munkaerő kiválasztása, toborzás

  Az adatkezelés célja: Új munkaerő keresés, toborzás, álláshirdetés feladása, álláspályázatok befogadása, tárolása, jelentkezők előszűrése, interjúztatása, önéletrajzok kezelése

  Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

  A kezelt adatok köre: Önéletrajzban és motivációs levélben a jelentkező által megadott adatok, Név, telefonszám, email cím, fotó

  Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók

  Az adatkezelés időtartama: Sikertelen felvétel után törlés azonnal

  4.2       Ajánlatadás magánszemélyek részére

  Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás

  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

  A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon

  Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók

  Az adatkezelés időtartama: Ajánlat lejárat után 60 napig

  4.3       Termék / szolgáltatás értékesítése üzlethelyiségben, stúdióban vagy web áruházban

  Az adatkezelés célja: Termék vagy szolgáltatás értékesítése során a számla kiállításához szükséges adatok kezelése, számlakiállítás, egyes esetben szerződés kötés

  Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

  A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím

  Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

  Az adatkezelés időtartama: 8 év

   

  4.4       Termék/szolgáltatás természetes személy által történő megvásárlása során megadott szállítási adatok kezelése

  Az adatkezelés célja: Az adatkezelés a megrendelt áru kiszállítása, egyes esetekben garanciális kötelezettség teljesítése, a termékkel illetve megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében szükséges

  Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

  A kezelt adatok köre: Név, Szállítási cím, telefonszám

  Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

  Az adatkezelés időtartama: Szállítás után 60 napig

   

  4.5       Termék/szolgáltatás jogi személy által történő megvásárlása során megadott magánszemély szállítási adatok kezelése

  Az adatkezelés célja: Kapcsolattartói adatok kezelése a megrendelt áru kiszállítása, egyes esetekben garanciális kötelezettség teljesítése, a termékkel illetve megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében szükséges

  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

  A kezelt adatok köre: Név, Szállítási cím, telefonszám

  Az adatok továbbításának címzettje: Adatkezelő nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

  Az adatkezelés időtartama: Szállítás után 60 napig

   

   

  4.8       Oldal látogatás

  Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének naplózása

  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

  A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

  Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

  Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 1 éven belül

   

  4.9       Oldal látogatás statisztika

  Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének a Google Analytics által történő naplózása

  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

  A kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont

  Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

  Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 2 év

   

  4.10  Cookiek kezelése

  Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak gépére kódrészletek elhelyezése a következő látogatás megkönnyítése érdekében

  Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

  A kezelt adatok köre: Kódrészletek a látogatással kapcsolatban

  Az adatok továbbításának címzettje:

  Az adatkezelés időtartama: A látogató tudja törölni a saját gépéről

  5         Személyes adatok használata

  Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelő -t arra, hogy személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

  5.1       Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

  A jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.

  Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen Tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

  5.2       Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 6. pontban rögzített elérhetőségein.

  5.3       Tájékoztatáshoz való jog

  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  5.4       Az érintett hozzáféréshez való joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatforrásokra vonatkozó információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  5.5       Helyesbítés joga

  Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  5.6       Törléshez való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
  • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  5.7       Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  5.8       Adathordozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  5.9       Tiltakozás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  5.10  Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

  6         Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

  Név: Világítástechnika Kft.

  Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Bornemissza Gergely u. 22/1

  Cégjegyzékszám: 12066306-2-13

  Adószám: 13639558-2-13

  Elérhetőségei: +36-1-217-0285, info@vilagitastechnikakft.hu

   

  7         Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

  Tárhely szolgáltató

  Név: MAXER Hosting Kft.

  Székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 4/c

  E-mail cím: info@maxer.hu

  Weboldal: https://maxer.hu/

   

  8         Jogérvényesítési lehetőségek

  A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

  A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

   

  Budapest, 2020. január 10.